Czasowniki may, might i could wyrażają możliwość lub przypuszczenie, lecz różnią się stopniem prawdopodobieństwa. Na przykład:

Where is Peter?

He may/ could still be at work. (Jest to możliwe/ Być może jest w pracy.)

He might still be at work. (Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że jest w pracy.)

WAŻNE:

Prawdopodobieństwo można również wyrażać za pomocą przysłówków probably i definitely. Na przykład:

He will probably go siling tomorrow. (Jest to prawdopodobne.)

We will definitely go on holiday this summer. (Jest to pewne.)