Cele edukacyjne zajęć:

popularyzacja języka angielskiego w szkole i motywowanie do jego nauki
efektywne spędzanie wolnego czasu
kształtowanie u młodzieży poczucia własnej wartości poprzez udział w zabawach językiem obcym
stwarzanie możliwości wykazania się twórczą postawą i zamiłowaniem artystycznym
wyrównanie braków i poprawa kompetencji językowych w zakresie mówienia pisania, czytania i słuchania
wdrażanie uczniów do formy przyszłego egzaminu maturalnego poprzez rozwiązywanie zadań o charakterze egzaminacyjnym
poznanie nowych struktur leksykalnych i gramatycznych i ich stosowanie
rozszerzanie słownictwa poznawanego na lekcjach języka angielskiego
przygotowanie uczniów do skutecznego używania języka angielskiego w codziennych sytuacjach
wykształcenie umiejętności korzystania z autentycznych materiałów źródłowych o umiarkowanym stopniu trudności
wykształcenie samodzielności ucznia poprzez naukę korzystania ze słowników i materiałów źródłowych
pogłębianie wiedzy z zakresu kultury i geografii Wielkiej Brytanii
Ponadto zajęcia dają również uczniom możliwość propozycji zadań, pomysłów ich realizacji podczas zajęć.

Treści nauczania:

akres materiału leksykalnego

 • środowisko
 • wakacje
 • edukacja
 • części ludzkiego ciała
 • nastroje i uczucia
 • rozrywka
 • technologia
 • zatrudnienie

Zakres materiału gramatycznego

Poszerzenie wiadomości z zakresu gramatyki poznawanej podczas zajęć szkolnych:

 • czasy teraźniejsze
 • czasy przeszłe
 • czasy przyszłe
 • czasowniki statyczne
 • konstrukcja ‘be going to’
 • mowa zależna
 • stopniowanie przymiotników i przysłówków
 • zaimki ilościowe
 • przedimki
 • zaimki zwrotne
 • pytania rozłączne
 • tryby warunkowe
 • zdania okolicznikowe celu

Formy pracy

 • praca całą grupą
 • praca indywidualna, kierowana przez nauczyciela i samodzielna
 • praca w parach
 • praca projektowa wykonywana w szkole i w domu

Metody i techniki pracy

 • metoda audiolingwalna
 • metoda komunikacyjna
 • praca projektowa
 • drama
 • burza mózgów


techniki samodzielnego uczenia się:

 • korzystanie ze słownika,
 • wizualizacja materiału,
 • nauka słownictwa na pamięć

Pomoce dydaktyczne

 • karty pracy (kserokopie wykonane przez nauczyciela)
 • słowniki
 • płyty CD